rubrieken

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Only Handmade
 
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
De Website          de website www.onlyhandmade.nl, die in stand wordt gehouden door Only Handmade, gevestigd en kantoorhoudend te (1319 EB) Almere aan de Sprietzeil 43, KVK nummer 32147965;
Webshop              een door Adverteerder aangekochte ruimte op de Website waarin goederen en/of diensten kunnen worden aangeboden;
Advertentie           een in de Webshop geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden;
Adverteerder        degene die een Webshop opent op de Website;
Gebruiker             degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst     enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of de Webshop.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1                          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Only Handmade anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2.2                          De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.
 
Artikel 3 - Advertentie; plaatsing
3.1                          Door het openen van een Webshop en aanbieden van (een) Advertentie(s)  geeft Adverteerder Only Handmade toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen in de Webshop, op de Website.
 
3.2                          Only Handmade spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie(s) krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel.
 
3.3                          Only Handmade is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst die tot stand komt of wordt gebracht tussen Adverteerder/Gebruiker en enige andere partij of derde.
 
Artikel 4 - Inhoud van de Advertentie
4.1                          De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product en/of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 
4.2                          De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten en/of diensten op de Website.
 
4.3                          De informatie die door de Adverteerder binnen zijn/haar Webshop en/of in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
 
4.4                          Only Handmade behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Webshops te sluiten en/of Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Webshops en/of Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 
4.5                          Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een vaste prijs te worden aangegeven  waarvoor het product dan wel een soortgelijk product en/of een dienst kan worden gekocht of besteld.
 
4.6                          De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 
 
 
Artikel 5 – Vrijwaring
5.1                          De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Webshop en/of alle daarin opgenomen Advertenties en/of de in de Webshop en/of de Advertentie(s) aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan alle op de Website bedoelde regels en/of de in deze algemene voorwaarden vervatte voorwaarden.
 
5.2                          Adverteerder vrijwaart Only Handmade tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het bepaalde in Artikel 7.1. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Only Handmade moeten worden gemaakt, welke kosten ter uitsluitende beoordeling van Only Handmade zullen worden gemaakt.
 
Artikel 6 - Beperking van aansprakelijkheid
6.1                          Only Handmade is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders en/of Gebruikers van de Website maken. Only Handmade is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders en/of Gebruikers, voor de inhoud van Webshops en/of de daarin vervatte Advertenties en/of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
 
6.2                          De informatie die door Only Handmade zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Only Handmade niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
 
6.3                          De aansprakelijkheid van Only Handmade voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van (de) Advertentie(s).
 
6.4                          Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders en/of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 7 – Klantenservice
7.1                          Only Handmade stelt aan Adverteerders en Gebruikers een klantenservice ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.
 
7.2                          De klantenservice beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Only Handmade is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de klantenservice verstrekte adviezen of gegeven aanwijzingen.
 
Artikel 8 – Het gebruik van persoonsgegevens
8.1                       Voor zover bij het gebruik van een Webshop gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer, dienen deze volledig, juist en actueel te zijn. Adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website en hierop een Webshop te openen.
 
8.2                       De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Website worden verzameld is Only Handmade, te Almere. De verwerking van enige en alle persoonsgegeven geschiedt in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens
 
8.3                       Het is Gebruikers en/of Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden.
 
8.4                       Only Handmade is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Webshops en/of Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website en/of een Webshop (kan) word(en)t gemaakt.
 
Artikel 9 - Sites en diensten van derden
9.1                       De Website, Webshops en/of (een) Advertentie(s) kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Only Handmade heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 
Artikel 10 – Uitsluiting
10.1                       Only Handmade behoudt zich het recht voor om Adverteerders en/of Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 
10.2                       Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Only Handmade om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
11.1                       Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Only Handmade. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
11.2                       Het is Gebruikers en/of Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Only Handmade.
 
Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1                       Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 
12.2                       Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
12.3                       Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Only Handmade worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.
 
Algemene Voorwaarden Only Handmade
11.10.2012